Zákon o autosedačkách

Dětské autosedačky jsou od 1.7.2006 povinné na všech typech komunikací Možnosti poutání dětí v různých situacích

Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítěte.

Zákon stanoví povinnost řidiče motorového vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo N3, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3, 4 a 5, užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku, a to i při přepravě dítěte v městském provozu.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro použití (má atest).

Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň s bezpečnostním pásem.

Autosedačka musí být ve vozidle umístěna, upevněna a použita k přepravě dětí pouze podle podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádržných systémů je od července 2006 povinné při všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích).

Kromě výjimek do 1.5.2008 viz níže. Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno.

Pro představu, toto platí např. i pro dítě, které při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg. Příklady přepravy dětí v různých typech vozidel 1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem) se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob 2.

Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob 3.

Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, než je v autě sedadel, avšak musí to být děti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na dálnicích a na silnicích pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být připoutané, i když tam pásy jsou při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitím bezpečnostního pásu - bez autosedačky

Výjimka platná do 1. května 2008 však povoluje ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce, že děti starší 3 let nemusí být v autosedačkách, může jich být víc než je v autě sedadel, a v tomto případě nemusí být ani připoutané, rychlost jízdy vozidla nesmí překročit 70 km/h.

Vysvětlení kategorií vozidel:

Kategorie

 • M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob Kategorie
 • N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
 • Kategorie vozidel M se člení na:
 • M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
 • M2 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg
 • Kategorie vozidel N se člení na:
 • N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
 • N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg
 • N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg Co říká zákon Paragraf 6 
 • Řidič motorového vozidla je povinen
 • nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, 1. dítě mladší tří let,
 • 2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče
 • přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě
 • Dítě musí být umístěno v dětské autosedačce:
 • která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
 • na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy
 • umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,Přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písm. c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem.
 • Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2. (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1) přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.
 • Poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem. Ustanovení odstavce 1 písm. c), e), a f) neplatí c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/h.
 • Přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

 

Máte otázku? Zuzana Vám poradí.777 765 525